VVD kopieert lijst belangrijkste programmapunten van CDA Westervoort

Enige dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen is bij VVD Westervoort de paniek blijkbaar toegeslagen. Dit weekend verspreidden de Westervoortse liberalen huis aan huis een flyer waarin naast een beperkt aantal punten uit het eigen verkiezingsprogramma, vrijwel alle speerpunten van het CDA verkiezingsprogramma zijn afgedrukt. CDA lijsttrekker Peter Pennekamp is stomverbaasd over deze actie, waarbij de VVD kort voor de verkiezingen maar liefst 11 CDA verkiezingspunten aan haar eigen lijst van programmapunten heeft toegevoegd. Dit terwijl die punten niet zijn terug te vinden in het VVD verkiezingsprogramma.

Anders dan in eerdere publicaties, worden op het betreffende VVD pamflet de eigen 17 programmapunten nu teruggebracht tot nog slechts 8. Vervolgens worden er maar liefst 11 nieuwe aandachtspunten gepresenteerd die geen enkele relatie hebben met de inhoud van het eigen verkiezingsprogramma. Vrijwel al deze 11 punten zijn letterlijk gekopieerd uit het 15 punten tellende overzicht van de belangrijkste programmapunten van Team CDA Westervoort.

schaamteloos
Peter Pennekamp: ‘Toen ik afgelopen vrijdag thuis het pamflet van de VVD ontving, wist ik werkelijk niet wat ik zag. Gewoon een bijna letterlijke kopie van de CDA verkiezingsflyer met onze belangrijkste programmapunten. In het VVD verkiezingsprogramma staat nergens enig beleidsvoornemen dat betrekking heeft op ouderenbeleid, ouderenhuisvesting, zorg voor mensen met lage inkomens, zorg voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten en zelfs niet over zorg of welzijn in zijn algemeenheid. Niettemin pleiten ze op de nieuw gedrukte flyer nu plotseling voor ‘aandacht voor onze ouderen’ en een ‘zinvolle dagbesteding voor iedereen die dat nodig heeft’, ‘kwalitatief goede zorg’ en een ‘goed armoedebeleid voor wie dat nodig heeft’. Punten die wat mij betreft schaamteloos van het CDA overzicht van belangrijkste verkiezingspunten zijn gekopieerd en die men nu opeens presenteert als eigen gedachtegoed.’

CDA oneliners
En volgens Pennekamp blijft het daar niet bij. ‘Hoewel het VVD verkiezingsprogramma daar ook helemaal niets over vermeldt, stellen de liberalen op hun flyer nu plotseling ook zorgen te hebben over de leegstand in de Wyborgh, de handhaving van de subsidies voor de (sport)verenigingen, de duurzaamheidskwestie en de gevaarlijke fietskruising bij de Wyborgh. Daarbij worden dan vrijwel precies dezelfde oneliners gehanteerd als degene die Team CDA in haar overzicht van belangrijkste programmapunten heeft opgenomen’.

betreurenswaardig
Volgens Pennekamp is een actie als deze naar zijn weten nog nooit vertoond in de Westervoortse politiek. Hij bestempelt de kwestie dan ook als ‘betreurenswaardig’.

Bemachtigt kermiskoning een gemeenteraadszetel?

Opvallende verschijning op de kandidatenlijst van Team CDA is Mark ten Bosch. De Westervoortse kermiskoning 2017 zei volmondig ‘ja’ toen de meest lokaal gewortelde partij hem vroeg of hij een van hun lijstduwers zou willen zijn. Vervolgens heeft hij geen bijeenkomst van gemeenteraad of CDA fractie overgeslagen en krijgt hij er langzamerhand steeds meer lol in. Zoveel, dat hij in ieder geval zijn stinkende best wil doen om voor Team CDA zoveel mogelijk stemmen te verwerven. Volgens kenners is het daarbij zeker niet uitgesloten, dat hij dankzij zijn grote bekendheid zomaar eens met voorkeursstemmen in de nieuwe gemeenteraad zou kunnen belanden.

Mark ten Bosch is 40 jaar en zijn hele leven al overtuigd aanhanger van het CDA. ‘Dat was eigenlijk onvermijdelijk gezien mijn boerenafkomst en gelovige opvoeding’, denkt hij zelf. Mark is een echte Westervoorter en naar eigen zeggen woont zijn familie al sinds 1700 in ons mooie IJsseldorp. Hoeveel lokaler had u ze straks in de nieuwe gemeenteraad willen hebben?

zeer bescheiden
Mark is zeer actief in het Westervoortse verenigingsleven. Hij is bestuurslid van de Westervoortse wagenbouwers loods, lid van een hechte carnavalsgroep, fervent zaalvoetballer met een Westervoortse vriendengroep en bij velen bekend van de manege aan de IJsseldijk die vroeger eigendom was van zijn familie. Mark kent in Westervoort daardoor heel veel mensen, maar blijft als altijd bescheiden wanneer hij naar zijn kansen op een eigen gemeenteraadszetel wordt gevraagd.

‘Ik denk dat er in ieder geval wel 50 mensen op mij zullen stemmen. Voor een eigen raadszetel op basis van voorkeursstemmen heb je iets van 300 stemmen nodig toch? Ik heb al wel van verschillende mensen gehoord, dat ze mij op Facebook zullen aanbevelen als hun favoriet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar 300 stemmen, dat lijkt mij toch wel heel erg veel’.

300 stemmen
Wanneer Mark die 300 stemmen met hulp van zijn vrienden via Facebook op 21 maart mogelijk toch zou halen, dan zal hij als lijstduwer de hem toekomende plek in de gemeenteraad gaan innemen. Bescheiden als hij is, moest hij daar overigens wel even over nadenken. ‘Nu ik mij de laatste maanden meer in de lokale politiek ben gaan verdiepen, ben ik het wel steeds interessanter gaan vinden. Dus mochten er op 21 maart voldoende mensen op mij hebben gestemd voor een voorkeurszetel, dan kan ik die mensen natuurlijk niet teleurstellen’.

nummer 16
Iedereen is zeer benieuwd hoe ver Mark met de hulp van Facebook mogelijk gaat komen in de jacht op circa 300 voorkeursstemmen. U vindt hem volgende week woensdag als nummer 16 van lijst CDA op uw stembiljet. En een echte Westervoorter, die stemt 21 maart op……….???

Westervoort wil meer toezicht op straat

100% Lokaal * Binnen de gemeente Westervoort moeten inwoners zich veilig en geborgen kunnen voelen. Daarom is het belangrijk dat goedwillende burgers weten dat de gemeente haar best doet om ongewenst gedrag van inwoners op straat te corrigeren en zo nodig te beboeten. In gesprekken met inwoners komt vaak naar voren, dat mensen meer toezicht op straat zouden willen zien. Daarom pleit Team CDA Westervoort voor uitbreiding van de bestaande handhavingscapaciteit op straat in de vorm van een extra Boa-functionaris.

Wanneer je met inwoners over veiligheid in het eigen dorp spreekt, dan denken ze in eerste instantie niet aan het voorkomen van harde criminaliteit. Westervoort is nou eenmaal geen grote stad. Sprekend over veiligheid denken mensen op de dorpse schaal eerder aan schone straten, goede verlichting, in goede staat verkerend straatmeubilair en mensen die zich op straat en in de wijk aan de door ons gestelde regels houden.

actiever controleren
Inwoners willen vaak dat de gemeente actiever controleert op mensen die rotzooi op straat achterlaten, hun hond willekeurig op straat laten poepen zonder dat op te ruimen, of hun auto op onmogelijke plaatsen parkeren zodat de rest van de buurt daar last van heeft. Hoewel de gemeente nooit overal tegelijk kan zijn, kan uitbreiding van de bestaande BOA handhavingscapaciteit hier volgens Team CDA een positieve bijdrage leveren.

Nieuwe woningen voor jong en oud

100% Lokaal * Als kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte is Westervoort vrijwel volledig volgebouwd. Niettemin is de vraag naar sociale huurwoningen in ons dorp bijzonder groot. Westervoortse jongeren hebben helaas nog steeds weinig kans om binnen Westervoort een betaalbare huurwoning te bemachtigen.

Team CDA blijft zich daarom inzetten voor de kwestie van de jongerenhuisvesting in ons dorp, bijvoorbeeld via nieuwbouw van huurwoningen op het terrein van de voormalige school de Flierefluiter, maar ook via de realisatie van speciale maatwerkprojecten met woningcorporatie Vivare, of de exclusieve vermelding van vrijgekomen Westervoortse huurwoningen via Westervoortplaza.nl.

100 nieuwe woningen
In dit verband is het belangrijk te weten, dat Westervoort van de provincie sinds kort weer mogelijkheden heeft gekregen om naast de lopende nieuwbouwprojecten Beekenoord, Schans en Hamerden nog ongeveer 100 nieuwe woningen te bouwen. Op dit moment onderzoekt de gemeente welke plekken in het dorp zich daarvoor het beste lenen. Maar ook aan wat voor soort woningen op de langere termijn dan de meeste behoefte bestaat.

appartementen voor ouderen
Team CDA is zich ervan bewust dat er naast woonruimte voor jongeren binnen het dorp ook een stijgende behoefte is aan appartementen voor het snel groeiende aantal Westervoortse 50 en 60 plussers. Liefst zouden deze zo dicht mogelijk bij de dorpskern willen wonen. Omdat het daar al redelijk vol is, zou ook kunnen worden bekeken of die appartementen mogelijk kunnen worden gerealiseerd in de buurt van de dijken met uitzicht over de Westervoort omringende rivieren.

CDA beste garantie voor een zelfstandig Westervoort

 100% Lokaal * Vier jaar geleden heeft Team CDA Westervoort zich sterk gemaakt voor het voortbestaan van Westervoort als zelfstandige gemeente. De meerderheid van de inwoners was het daarmee eens en maakte het CDA met afstand de grootste fractie in de Westervoortse gemeenteraad. Maar liefst 4 van de 6 Westervoortse partijen (VVD, PvdA, SP en GroenLinks) waren destijds voorstander van een gemeentelijke herindeling. De verkiezingsoverwinning van het CDA maakte iedereen echter duidelijk, dat de Westervoortse kiezers een gemeentelijke herindeling niet zagen zitten. Anno 2018 is de gemeentelijke herindelingskwestie nog zeker niet van tafel. Vandaar dat behoud van de eigen gemeentelijke zelfstandigheid ook dit keer door Team CDA Westervoort als het belangrijkste punt van het eigen verkiezingsprogramma wordt gezien.

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande, spreken alleen CDA en D66 zich onomwonden uit voor behoud van de eigen gemeentelijke zelfstandigheid.

4 partijen voorstander herindeling
In de verkiezingsprogramma’s van PvdA, SP wordt het punt van de gemeentelijke zelfstandigheid onvermeld gelaten. Het programma van GroenLinks stelt, dat men van mening is dat de ambtelijke fusie met Duiven op enig moment zal leiden tot één gemeente. In het verkiezingsprogramma van de VVD is te lezen dat men 4 jaar geleden van mening was ‘dat een algehele fusie met Duiven verstandig zou zijn’. Dat men zich erbij heeft neergelegd dat dit destijds politiek gezien ‘niet haalbaar’ was en dat de toekomst zal moeten uitwijzen of de bestuurlijke fusie met Duiven er ooit nog zal komen.

De toelichting bij de vragen van de Kieswijzer van de Gelderlander maakt duidelijk, dat de PvdA nog steeds voorstander is van één grote Liemerse gemeente samen met Duiven en Zevenaar. De SP schrijft daar, dat voorafgaand aan de beslissing tot herindeling de inwoners van Westervoort zich eerst via een referendum daarover moeten kunnen uitspreken. De partij heeft zelf steeds aangegeven in beginsel voorstander van gemeentelijke herindeling te zijn, maar de eindstem daarover dus bij de bevolking zelf te willen laten.

CDA beste garantie
Zou er na deze gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college komen zonder Team CDA, dan kunt u erop wachten dat over vier jaar de gemeentelijke herindelingskwestie opnieuw op de politieke agenda zal komen te staan. Vier van de zes Westervoortse partijen zien dit in beginsel namelijk graag gebeuren. Tegelijkertijd probeert de Provincie Gelderland op de achtergrond Westervoort nog steeds met zachte hand verder in de richting van Duiven en Zevenaar te sturen. U kunt dit voorkomen door het CDA in deze verkiezingen weer net zo massaal te steunen als 4 jaar geleden. Een stem voor Team CDA blijft de beste garantie op behoud van de zelfstandige gemeente Westervoort. Samen met u zullen wij blijven strijden om bestuurlijk baas te blijven in eigen dorp en de lijnen met u als inwoner zo kort mogelijk te houden.

 

 

Activiteiten voor ouderen

100% Lokaal * De oudere inwoners hebben altijd de bijzondere aandacht van Team CDA. Het gros van de Westervoortse senioren staat vaak tot op hoge leeftijd gezond en actief in het leven. Team CDA wil dat graag zo houden en daarom met voorrang activiteiten subsidiëren waaraan ook de wat kwetsbaarder ouderen liefst tot op hoge leeftijd kunnen deelnemen.

meer geld voor Trefcentrum
Daarom zouden de initiatieven van de Herberg volgens het CDA verkiezingsprogramma voor gemeentelijke welzijnssubsidies in aanmerking moeten kunnen komen. Ook is Team CDA van mening dat het goede werk van de Vereniging voor Ouderen in het Trefcentrum nog steviger kan worden ondersteund dan nu het geval is. Zeker wanneer daarmee nieuw activiteitenaanbod kan worden ontwikkeld of het eigen Verenigingsgebouw duurzaam in goede staat kan worden gehouden.

Gebruikmakend van de stagiaires van het onlangs in het gemeentehuis gevestigde Leerbedrijf van het ROC Rijn IJssel zou de gemeente samen met de zorgorganisaties ook meer activiteiten moeten proberen te stimuleren voor de bewoners van de Wilgenpas, Meridiaan en Hamerstaete.

Ine Driesprong nieuw gezicht CDA Westervoort

Opvallende nieuwkomer op de kandidatenlijst van Team CDA Westervoort is Ine Driesprong-Verhaaff. Tot haar eigen verbazing belandde de 63-jarige ondernemer in uitvaartzorg zomaar vanuit het niets op plek 3 van de partij die op dit moment met 6 zetels in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Team CDA verwacht veel van Ine, die graag met anderen het sociale gezicht van de partij gestalte wil blijven geven. Na 25 jaar lang werkzaam te zijn geweest als manager in de ouderenzorg, ligt haar belangstelling en ambitie dan ook vooral bij dat deel van het gemeentebeleid dat gericht is op iedere Westervoorter die extra ondersteuning nodig heeft.  

De komende gemeenteraadsverkiezingen zouden voor de grootste partij van Westervoort rampzalig moeten verlopen, wil Ine Driesprong geen zetel in de nieuwe gemeenteraad gaan krijgen. Aan alle, voornamelijk vrouwelijke Westervoorters die haar op straat en op Facebook spontaan aanspreken zal het zeker niet liggen. ‘Wat stoer dat je dit doet en ik ga straks absoluut op je stemmen’, heeft ze inmiddels al van verrassend veel mensen gehoord.

vrouwen
Hiervoor had Ine nooit gedacht aan een loopbaan in de plaatselijke politiek. Maar toen ze door de meest lokaal gewortelde partij werd benaderd, voelde ze zich persoonlijk geroepen om als betrokken Westervoorter haar bijdrage te leveren. ‘Ik woon vanaf de jaren zestig met heel veel plezier in Westervoort. Ik wil me er dan ook graag voor inzetten om het samenleven hier met elkaar waar mogelijk nog mooier te maken. Ook vind ik het belangrijk dat vrouwen in de Westervoortse gemeenteraad goed vertegenwoordigd zijn. Als zelfstandig ondernemer en oma van zes kleinzoons heb ik natuurlijk al een redelijk bezet leven. Maar actieve mensen kunnen er altijd nog wel iets bij doen. Er zitten 24 uur in een dag waarin je zelf je tijd en aandacht kunt verdelen. En ik hou er van om met verschillende dingen bezig te zijn’.

leuk team
Driesprong heeft met volle overtuiging gekozen voor de meest lokaal gewortelde partij van Westervoort. ‘Vanaf het moment dat ze mij benaderden, vond ik het een leuk team met mensen die er samen echt voor willen gaan. De programmapunten van het CDA spreken mij aan. Niet alleen de prominente aandacht die Team CDA heeft voor de oudere inwoners, maar ook het streven om als gemeente bestuurlijk zelfstandig te blijven. Komend uit de zorg waarin alles de laatste jaren alleen maar groter en zakelijker moest, ben ik ervan overtuigd dat Westervoort met 15.000 inwoners nog de schaal heeft waarin we er samen echt iets van kunnen maken. In een grote gemeente is dat allemaal veel afstandelijker en anoniemer’.

 

 

Woningen voor jongeren

100% Lokaal * Vier jaar geleden beloofde Team CDA Westervoort in haar verkiezingsprogramma zich sterk te zullen maken voor meer betaalbare huurwoningen voor Westervoortse jongeren. Hoewel de resultaten hiervan voor de buitenwereld misschien nog onvoldoende zichtbaar zijn, is aan dit thema de afgelopen jaren wel degelijk hard getrokken. Succes is (helaas) een kwestie van de lange adem en juist om die reden wil Team CDA de ingezette route na de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder graag voortzetten.

Toen Team CDA het probleem van de jongerenhuisvesting 4 jaar geleden politiek op de agenda zette, leek er vooral verbazing te zijn bij de andere politieke partijen. Een deel van hen beweerde dat het probleem helemaal niet zou bestaan. Dat jongeren door het systeem van loting voldoende kans zouden maken op een Westervoortse huurwoning, of dat ze helemaal niet in Westervoort zouden willen blijven wonen maar met z’n allen veel liever naar de stad zouden willen verhuizen.

minimale kansen
Het heeft CDA wethouder Kampschreur de eerste twee jaar van zijn bestuursperiode dan ook veel moeite gekost om beleidsmakers, woningcorporaties en andere politieke partijen duidelijk te maken dat een groot deel van de Westervoortse jongeren wel degelijk graag in Westervoort zou willen wonen. Dat het bestaande systeem van toewijzing van huurwoningen jongeren minimale kansen biedt en dat er om die reden dus echts iets zou moeten gebeuren. De wethouder heeft hiervoor bestaande gegevens over regionale huurwoningtoewijzing diepgrondig geanalyseerd, maar ook een enquête geïntroduceerd voor mensen die uit Westervoort naar een andere plaats waren verhuisd om zo meer inzicht te krijgen in hun redenen van vertrek. De vertrekredenen van jongeren hadden daarbij bijzondere aandacht.

echt iets aan de hand
Nadat andere beleidsmakersop er op basis van deze analyses langzaam van overtuigd raakten dat er met jongerenhuisvesting in Westervoort echt iets aan de hand is, en dat het probleem in Westervoort sterker speelt dan in andere gemeenten, kon er eindelijk aan een oplossingsroute worden gewerkt. Daarbij staan de volgende wegen open:

 • Meer toewijzing van vrijkomende huurwoningen aan Westervoortse jongeren via een speciale maatwerkovereenkomst met woningcorporatie Vivare. Met Vivare is afgesproken dat hiervoor dit jaar de vereiste onderzoeksgegevens zullen worden verzameld.
 • Bouw van huurwoningen voor Westervoortse jongeren via speciale nieuwbouwprogramma’s. De eerste activiteit in deze richting is het streven van wethouder Kampschreur om op het terrein van de leeggekomen school de Flierefluiter nieuwe huurwoningen voor Westervoortse jongeren te realiseren.
 • Het actief zoeken naar bestaande gebouwen die getransformeerd kunnen worden tot zogenaamde onzelfstandige wooneenheden voor Westervoortse jongeren. In deze variant kunnen onder 1 huisnummer meerdere betaalbare wooneenheden worden gerealiseerd voor jongeren die allemaal wel een eigen douche en toilet hebben, maar die samen gebruik maken van gemeenschappelijke keukenvoorzieningen.

extra nieuwbouwwoningen
De omstandigheden om dit alles te realiseren waren niet optimaal. Zo mocht de gemeente Westervoort van de provincie Gelderland tot voor kort helemaal geen extra woningen bouwen bovenop de woningen die reeds vergund waren in de nieuwbouwplannen Beekenoord, Schans en Hamerden. Pas recent is op basis van nieuwe woningmarktonderzoeken bekend geworden dat Westervoort de komende 10 jaar buiten die genoemde plannen nog eens 100 extra nieuwbouwwoningen mag realiseren.

Door de verhoogde instroom van buitenlandse vluchtelingen, ging de laatste jaren het grootste deel van de vrijkomende huurwoningen in Westervoort naar zogeheten statushouders en hun gezinnen. Om Westervoortse jongeren met voorrang huurwoningen binnen de eigen gemeente toe te wijzen, moet een uitzondering worden gemaakt op het bestaande systeem van huurwoningtoewijzing in de woonmarktregio Arnhem-Nijmegen. Daarvoor is het nodige overleg en onderzoek vereist.

resultaten leveren
Hoewel de strijd een lange is en zeker niet gemakkelijk, wil Team CDA de komende vier jaar graag afmaken wat ze hier tegen de verdrukking in is begonnen. Huisvesting voor jongeren blijft voor ons echt een heel belangrijk thema en wanneer u als kiezers ons de tijd en het vertrouwen wilt geven, dan gaan we daar de komende vier jaar absoluut resultaten leveren.

 

Team CDA komt naar u toe

Team CDA komt naar u toe

100% Lokaal * Met het zicht op de naderende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart aanstaande, komt u de mensen van Team CDA Westervoort in de weekenden weer overal tegen. Als meest lokaal gewortelde partij van Westervoort vinden we het belangrijk om mensen te inspireren om op 21 maart te gaan stemmen. Ook horen we graag van de inwoners zelf welke zaken zij binnen Westervoort anders of beter geregeld zouden willen zien. Gelukkig constateren we dan vaak, dat veel van die inwonerswensen een plek hebben gekregen in het 100% lokale verkiezingsprogramma van CDA Westervoort.

In de aanloop naar de verkiezingen gaat het campagneteam van CDA Westervoort maar liefst 13 keer de straat op. De eerste keer waren we op 5 januari op het Dorpsplein en de laatste keer staat gepland voor zaterdag 17 maart. Buiten de Wyborgh kunt u ons aantreffen bij de Jumbo en de Coop. En dan heeft u ons in de afgelopen carnavalsoptocht ook nog kunnen zien als loopgroep van bijenhouders. In het kader van ons streven om Westervoort de komende 4 jaar vooral veel mooier te willen maken, hebben we toen 2000 zakjes bloemzaad uitgereikt aan kijkers van de carnavalsoptocht met het verzoek deze uit te zaaien in de voortuin.

belangrijkste programmapunten
De reacties op onze activiteiten op straat zijn altijd verdeeld. Sommige mensen proberen ons liefst zoveel mogelijk te vermijden en hebben geen enkele behoefte aan enige gedachtewisseling over de gemeentepolitiek, Het grootste deel van de voorbijgangers is na enige aarzeling meestal wel bereid om even een gesprekje met ons aan te knopen. Een goede leidraad bij die gesprekken is onze flyer met het overzicht van onze belangrijkste programmapunten. Als meest lokaal gewortelde partij zijn die programmapunten volledig op de Westervoortse situatie toegespitst en ook in samenspraak met de Westervoortse inwoners geformuleerd. Bij wijze van overzicht, willen we ze hier graag aan u presenteren. Wij hopen dat u zich in deze punten kunt herkennen en dat u ons op 21 maart om die reden wilt helpen om opnieuw de grootste van Westervoort te worden.

 • Baas in eigen dorp! Westervoort blijvend zelfstandig
 • Westervoort mooier
 • Structurele oplossing kruising Dorpsplein/Z. Parallelweg
 • Passende nieuwbouw voor Westervoortse jongeren en 55 plussers
 • Meer subsidiegeld voor activiteiten voor ouderen
 • Zinvolle dagbesteding voor iedere inwoner zonder werk
 • Jaarlijks € 25.000 voor nieuwe buitenactiviteiten
 • Handhaving bestaande subsidies (sport)verenigingen
 • Geen verhoging van de gemeentelijke belastingdruk
 • Wethouders vaker in gesprek met inwoners over eigen beleid
 • Stimulering van nieuw sport- en bewegingsaanbod voor 55 plussers
 • Westervoort duurzamer
 • Verbetering kwaliteit winkelgebied Wyborgh
 • Actieve ondersteuning van mensen met lage inkomens
 • Extra BOA handhavingscapaciteit op straat

 

CDA wil veilige kruising Parallelweg

100% Lokaal * Verleden week besprak de Westervoortse gemeenteraad nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de gevaarlijke kruising Z.Parallelweg/Dorpsplein. Deze voorzagen in snelheid verlagende drempels op het fietspad met bijkomende matrixborden en een nieuw LED lichtensysteem (Bikescout) dat kruisende automobilisten nog nadrukkelijker op naderende fietsers en scooterrijders zou moeten attenderen. De CDA fractie gingen deze maatregelen niet ver genoeg. Daarom hebben wij tegen de voorgestelde matrixborden en Bikescout gestemd en de wethouder gevraagd om snel aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen die de veiligheid van fietsers beter kunnen garanderen. 

Na deze gemeenteraadsvergadering werd in de media de indruk gewekt als zouden CDA en SP de gevaarlijke verkeerssituatie definitief willen oplossen door de aanleg van verkeersdrempels en een aan te planten haag. Niets is minder waar. Het CDA was juist teleurgesteld over de gepresenteerde voorstellen. Wij hadden veel ingrijpender oplossingsrichtingen verwacht dan enkel de drempels, de matrixborden en het Bikescout systeem. Daarom is Team CDA uitsluitend akkoord gegaan met de drempels, die wat ons betreft nadrukkelijk als een tijdelijke oplossing moeten worden gezien. We hebben de wethouder dan ook opnieuw gevraagd om onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen, waarbij wat ons betreft alle opties bespreekbaar zijn.

werkelijke oplossing
De omstreden ‘haag’ die CDA en SP voorlopig als goedkoper alternatief voor de dure matrixborden en Bikescout-systeem hebben voorgesteld, zien wij zeker niet als DE oplossing voor het probleem. Onderzoeken tonen aan, dat automobilisten ter plaatse in verwarring raken van alle verkeersbewegingen die ze waarnemen. Een haag tussen fietspad en parkeerplaats kan ertoe bijdragen dat automobilisten vanuit de richting Arnhem minder afgeleid worden en meer gefocust zullen zijn op de verkeersbewegingen op het door hen te kruisen fietspad. De werkelijke oplossing zien wij echter eerder komen van een rotonde, een fietstunnel of misschien wel een compleet ander tracé voor de snelfietsroute.

geld beschikbaar
Dat dergelijke, structurele oplossingen Westervoort veel geld zullen gaan kosten, is volkomen duidelijk. Natuurlijk hadden wij ook liever gezien, dat een en ander direct bij de eerste aanleg goed zou zijn geregeld. Maar de huidige praktijk met verschillende (bijna) ongelukken bewijst helaas, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. En wanneer die maatregelen ons straks forse investeringen gaan kosten, dan moet dat maar. De veiligheid van de weggebruikers staat bij ons voorop. En dankzij het sobere financiële beleid van de afgelopen jaar hebben we het geld ervoor beschikbaar.