Doelgericht gemeentelijk welzijnsbeleid

Team CDA is in beginsel tevreden over de manier waarop in Westervoort de zogeheten decentralisatie van de zorg ter hand is genomen. Niettemin zouden wij de gemeentelijke zorgactiviteiten in de volgende fase liefst nog doelgerichter willen organiseren. De door de gemeente gesubsidieerde zorgactiviteiten moeten zo goed mogelijk gaan aansluiten bij die problemen die door Westervoortse artsen en andere professionals als de meest voorkomende of de meest urgente binnen ons dorp worden gezien.

Jaarlijks verstrekt de gemeente Westervoort voor circa € 450.000 subsidie aan organisaties die zich bezighouden met algemene zorgactiviteiten binnen onze gemeente. We hebben het dan niet over individuele thuiszorg, maar over algemene voorzieningen waar iedere Westervoorter die daar belangstelling of behoefte aan heeft gebruik van kan maken. Die € 450.000 is een fors bedrag, zeker wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld de € 82.000 die de sportverenigingen jaarlijks aan gemeentelijke subsidie ontvangen. Of de € 60.000 die naast de bijdrage aan de bibliotheekvoorziening jaarlijks wordt uitgetrokken voor subsidiëring van kunst en cultuur.

concreet en meetbaar
Team CDA Westervoort is van mening dat in de volgende collegeperiode de doelstellingen van de gesubsidieerde zorgactiviteiten zo concreet en meetbaar mogelijk moeten worden geformuleerd. Wanneer de gemeente zorgactiviteiten subsidieert, dan moet vooraf duidelijk zijn welk probleem van de gemeentelijke prioriteitenlijst met iedere activiteit wordt aangepakt. Maar ook welke inspanningen daarvoor door de gesubsidieerde organisatie zullen worden verricht, hoeveel Westervoorters daaraan naar verwachting zullen deelnemen en welk meetbaar resultaat een en ander voor de doelgroep zal opleveren.

nieuwe manier van denken
Bij de jaarlijkse subsidierondes zullen de subsidie vragende partijen in hun aanvragen duidelijk moeten maken op welke wijze zij met hun activiteiten concreet bijdragen aan de oplossing van problemen op de gemeentelijke prioriteitenlijst. Uiteraard kan dat alleen wanneer de gemeente zelf de behoefte van haar inwoners aan algemene zorgvoorzieningen tevoren scherp heeft gedefinieerd. Wat ons betreft, vereist dit een wat andere manier van werken voor zowel de gemeente als de zorgorganisaties.