Archief: Nieuwsberichten

Team CDA komt naar u toe

Team CDA komt naar u toe

100% Lokaal * Met het zicht op de naderende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart aanstaande, komt u de mensen van Team CDA Westervoort in de weekenden weer overal tegen. Als meest lokaal gewortelde partij van Westervoort vinden we het belangrijk om mensen te inspireren om op 21 maart te gaan stemmen. Ook horen we graag van de inwoners zelf welke zaken zij binnen Westervoort anders of beter geregeld zouden willen zien. Gelukkig constateren we dan vaak, dat veel van die inwonerswensen een plek hebben gekregen in het 100% lokale verkiezingsprogramma van CDA Westervoort.

In de aanloop naar de verkiezingen gaat het campagneteam van CDA Westervoort maar liefst 13 keer de straat op. De eerste keer waren we op 5 januari op het Dorpsplein en de laatste keer staat gepland voor zaterdag 17 maart. Buiten de Wyborgh kunt u ons aantreffen bij de Jumbo en de Coop. En dan heeft u ons in de afgelopen carnavalsoptocht ook nog kunnen zien als loopgroep van bijenhouders. In het kader van ons streven om Westervoort de komende 4 jaar vooral veel mooier te willen maken, hebben we toen 2000 zakjes bloemzaad uitgereikt aan kijkers van de carnavalsoptocht met het verzoek deze uit te zaaien in de voortuin.

belangrijkste programmapunten
De reacties op onze activiteiten op straat zijn altijd verdeeld. Sommige mensen proberen ons liefst zoveel mogelijk te vermijden en hebben geen enkele behoefte aan enige gedachtewisseling over de gemeentepolitiek, Het grootste deel van de voorbijgangers is na enige aarzeling meestal wel bereid om even een gesprekje met ons aan te knopen. Een goede leidraad bij die gesprekken is onze flyer met het overzicht van onze belangrijkste programmapunten. Als meest lokaal gewortelde partij zijn die programmapunten volledig op de Westervoortse situatie toegespitst en ook in samenspraak met de Westervoortse inwoners geformuleerd. Bij wijze van overzicht, willen we ze hier graag aan u presenteren. Wij hopen dat u zich in deze punten kunt herkennen en dat u ons op 21 maart om die reden wilt helpen om opnieuw de grootste van Westervoort te worden.

 • Baas in eigen dorp! Westervoort blijvend zelfstandig
 • Westervoort mooier
 • Structurele oplossing kruising Dorpsplein/Z. Parallelweg
 • Passende nieuwbouw voor Westervoortse jongeren en 55 plussers
 • Meer subsidiegeld voor activiteiten voor ouderen
 • Zinvolle dagbesteding voor iedere inwoner zonder werk
 • Jaarlijks € 25.000 voor nieuwe buitenactiviteiten
 • Handhaving bestaande subsidies (sport)verenigingen
 • Geen verhoging van de gemeentelijke belastingdruk
 • Wethouders vaker in gesprek met inwoners over eigen beleid
 • Stimulering van nieuw sport- en bewegingsaanbod voor 55 plussers
 • Westervoort duurzamer
 • Verbetering kwaliteit winkelgebied Wyborgh
 • Actieve ondersteuning van mensen met lage inkomens
 • Extra BOA handhavingscapaciteit op straat

 

CDA wil veilige kruising Parallelweg

100% Lokaal * Verleden week besprak de Westervoortse gemeenteraad nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de gevaarlijke kruising Z.Parallelweg/Dorpsplein. Deze voorzagen in snelheid verlagende drempels op het fietspad met bijkomende matrixborden en een nieuw LED lichtensysteem (Bikescout) dat kruisende automobilisten nog nadrukkelijker op naderende fietsers en scooterrijders zou moeten attenderen. De CDA fractie gingen deze maatregelen niet ver genoeg. Daarom hebben wij tegen de voorgestelde matrixborden en Bikescout gestemd en de wethouder gevraagd om snel aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen die de veiligheid van fietsers beter kunnen garanderen. 

Na deze gemeenteraadsvergadering werd in de media de indruk gewekt als zouden CDA en SP de gevaarlijke verkeerssituatie definitief willen oplossen door de aanleg van verkeersdrempels en een aan te planten haag. Niets is minder waar. Het CDA was juist teleurgesteld over de gepresenteerde voorstellen. Wij hadden veel ingrijpender oplossingsrichtingen verwacht dan enkel de drempels, de matrixborden en het Bikescout systeem. Daarom is Team CDA uitsluitend akkoord gegaan met de drempels, die wat ons betreft nadrukkelijk als een tijdelijke oplossing moeten worden gezien. We hebben de wethouder dan ook opnieuw gevraagd om onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen, waarbij wat ons betreft alle opties bespreekbaar zijn.

werkelijke oplossing
De omstreden ‘haag’ die CDA en SP voorlopig als goedkoper alternatief voor de dure matrixborden en Bikescout-systeem hebben voorgesteld, zien wij zeker niet als DE oplossing voor het probleem. Onderzoeken tonen aan, dat automobilisten ter plaatse in verwarring raken van alle verkeersbewegingen die ze waarnemen. Een haag tussen fietspad en parkeerplaats kan ertoe bijdragen dat automobilisten vanuit de richting Arnhem minder afgeleid worden en meer gefocust zullen zijn op de verkeersbewegingen op het door hen te kruisen fietspad. De werkelijke oplossing zien wij echter eerder komen van een rotonde, een fietstunnel of misschien wel een compleet ander tracé voor de snelfietsroute.

geld beschikbaar
Dat dergelijke, structurele oplossingen Westervoort veel geld zullen gaan kosten, is volkomen duidelijk. Natuurlijk hadden wij ook liever gezien, dat een en ander direct bij de eerste aanleg goed zou zijn geregeld. Maar de huidige praktijk met verschillende (bijna) ongelukken bewijst helaas, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. En wanneer die maatregelen ons straks forse investeringen gaan kosten, dan moet dat maar. De veiligheid van de weggebruikers staat bij ons voorop. En dankzij het sobere financiële beleid van de afgelopen jaar hebben we het geld ervoor beschikbaar.

 

 

Verkiezingsprogramma CDA gemaakt met Westervoortse inwoners

De Westervoortse afdeling van het CDA heeft deze week haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. Bij de samenstelling van dit programma zijn Peter Pennekamp en de zijnen intensief in gesprek gegaan met 45 betrokken inwoners die tezamen de klankbordgroep van Team CDA Westervoort vormen. Verschillende suggesties vanuit de klankbordgroep zijn in het programma opgenomen.

Team CDA Westervoort wil de eigen inwoners zoveel mogelijk bij het gemeentelijk beleid betrekken. Daarom heeft de partij mensen uit alle geledingen van de Westervoortse samenleving gevraagd of ze in een aantal gespreksavonden zouden willen aangeven wat er in Westervoort anders of beter zou kunnen.

prioriteiten
Deze gesprekken hebben een aantal interessante aandachtspunten opgeleverd die Team CDA graag in haar verkiezingsprogramma heeft willen verwerken. Zo heeft oud-huisarts Jan Tillemans gewezen op de noodzaak om de prioriteiten van het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid nog beter af te stemmen op de meest dringende zorgvragen waar Westervoortse professionals dagelijks mee te maken krijgen.

meer toezicht
Om Westervoort schoon, heel en veilig te houden, pleitte Toon Volman voor extra toezicht door BOA-ambtenaren op straat. Hans Arends heeft de christendemocraten overtuigd van de noodzaak om sport, gezondheid en welzijn meer met elkaar in samenhang te bekijken. Verschillende klankbordgroepleden wezen op de noodzaak om als gemeentebestuurders zoveel mogelijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om binnen de Westervoortse samenleving actief verbindingen te leggen tussen verenigingen, particuliere initiatieven, zorgpartijen en de gemeente zelf. Allemaal terug te lezen in het CDA program.

gemeente vaker in gesprek met inwoners
Het enthousiasme van de inwoners over de nieuwe werkwijze van Team CDA Westervoort bleek dermate groot, dat vanzelf de vraag op tafel kwam waarom ook de gemeente Westervoort niet op deze manier vaker en directer met haar inwoners van gedachten zou kunnen wisselen. Ook verwerkt in het CDA verkiezingsprogramma, dat stelt dat de nieuwe wethouders van Westervoort het door hun gevoerde beleid twee maal per jaar moeten bespreken met voor verschillende beleidsterreinen in te stellen klankbordgroepen van inwoners.

programma downloaden
De inhoud van het CDA verkiezingsprogramma is in vlot leesbare artikelen terug te vinden op deze weblog www.lokaalwestervoort.nl. U kunt het volledige programma hier ook downloaden en bekijken.

Geen verhoging gemeentelijke belastingen

Onder leiding van CDA wethouder van Financiën, Theo Kampschreur, is de financiële positie van de gemeente Westervoort de afgelopen vier jaar opvallend verbeterd. Reden voor Team CDA Westervoort om na de gemeenteraadsverkiezingen de gemeentelijke belastingdruk niet te verhogen. En dat terwijl het totaal van gemeentelijke belastingen en heffingen voor de gemiddelde Westervoortse inwoner op dit moment al lager is dan in de andere Liemerse gemeenten.

Vier jaar geleden, beschikte Westervoort over een vrij besteedbare algemene reserve van € 3,8 miljoen. Wanneer over enige maanden de jaarrekening 2017 zal zijn vastgesteld, dan zal die algemene reserve naar verwachting zijn toegenomen tot maar liefst € 6,2 miljoen. Hoewel daarvan waarschijnlijk nog € 0,5 miljoen zal moeten worden aangewend voor de afbouw van de voormalige sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven, resteert daarna nog altijd een reserve van € 5,7 miljoen.

overschot
Voorlopig ziet het er naar uit dat die reserve de komende 4 jaar alleen nog zal groeien, omdat er bij ongewijzigd beleid jaarlijks een gemeentelijk exploitatie-overschot zal zijn van circa € 0,5 miljoen. Het resultaat van vier jaren actief financieel beleid, waarvan we hier graag enkele wapenfeiten willen vermelden:

 • De invoering van de Westervoortse precarioheffing die de gemeente tot en met het moment van verplichte afschaffing in 2022 circa € 1 miljoen aan extra inkomsten heeft gegeven. De doorbelasting van deze heffing aan de Westervoortse inwoners via de gasrekening bedraagt slechts 7 eurocent per jaar.
 • De verkoop van reclameruimte langs de openbare weg die Westervoort de komende 10 jaar totaal € 150.000 aan netto opbrengst zal opleveren, daar waar voorheen geen enkele opbrengst werd gerealiseerd.
 • De inspanningen die zijn ondernomen om de volledige boekhoudkundige afschrijving van de leeggekomen schoolgebouwen Flierefluiter en Uitterweert te voorkomen (voordeel circa € 1 miljoen).
 • De recente vondst na actief speurwerk van wethouder Kampschreur van eerdere uitgaven ter grootte van circa € 500.000 aan het gemeentelijke fonds voor startersleningen, die administratief gezien ten onrechte als uitgaven waren ingeboekt. Als gevolg hiervan zal de algemene reserve van Westervoort met diezelfde ‘teruggevonden’ € 500.000 toenemen.

sterke financiële positie
Team CDA zou daarom liefst ook de komende 4 jaar weer met een eigen wethouder het doelmatig gebruik van de gemeentefinanciën willen blijven bewaken. Een sterke financiële positie is een belangrijke voorwaarde om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven. Tegelijkertijd biedt het structurele overschot op de jaarlijkse exploitatie alle mogelijkheden om nieuwe beleidsvoorstellen uit het CDA verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk te realiseren.

Team CDA op de foto

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen moesten de mensen van Team CDA Westervoort samen natuurlijk ook op de foto. Van de 19 personen tellende kieslijst hebben 14 personen mooie foto’s van zichzelf laten maken. Hiervan zult u er de komende weken verschillende voorbij zien komen ter illustratie van een aantal persoonlijke portretten van individuele kandidaten. De afsluitende groepsfoto willen we hier alvast met u delen.

Met 19 personen neemt de meest lokaal gewortelde partij van Westervoort met afstand de meeste plek in op het stembiljet van de gemeenteraadsverkiezingen. De overige partijen doen het ieder met 7 tot 9 kandidaten. Wanneer de omvang van de kandidatenlijst een goede afspiegeling vormt van de betrokkenheid van Westervoort bij het gedachtegoed van de verschillende partijen, dan lijkt de uitgangspositie van CDA Westervoort op voorhand geen verkeerde te zijn.

De lijst wordt net als vier jaar geleden aangevoerd door lijsttrekker Peter Pennekamp, gevolgd door de huidige wethouder Theo Kampschreur. Bij de eerste 10 posities staan maar liefst 5 nieuwkomers waarvan Ine Driesprong en Marcel Tap bij continuering van het huidig aantal raadszetels op direct verkiesbare plaatsen staan. Ook de jeugd is goed vertegenwoordigd bij Team CDA met Beray Lubbers en Niels Boland op de plaatsen 8 en 9.

kermiskoning
De eigen claim van ‘100% lokaal’ onderstreept Team CDA Westervoort niet alleen met de grote omvang van haar kieslijst, maar ook met de opvallende aanwezigheid van kermiskoning Mark ten Bosch op nummer 16. Hoewel Mark aanvankelijk wat afwachtend was, begint hij steeds meer interesse te krijgen in de plaatselijke gemeentepolitiek. Binnen Team CDA Westervoort lopen daarom al weddenschappen, of Mark er in zal slagen om met voorkeursstemmen van al zijn vrienden en bekenden een plek in de nieuwe gemeenteraad te bemachtigen.

Hans Breunissen
Een man die naar ieders verwachting ook weer veel stemmen zal gaan trekken, is lijstduwer Hans Breunissen op plek 19 van de lijst. Onvermoeibaar als altijd blijft hij strijden voor zijn CDA waarvoor hij zich zoveel jaren met volle overgave heeft ingezet.

Doelgericht gemeentelijk welzijnsbeleid

Team CDA is in beginsel tevreden over de manier waarop in Westervoort de zogeheten decentralisatie van de zorg ter hand is genomen. Niettemin zouden wij de gemeentelijke zorgactiviteiten in de volgende fase liefst nog doelgerichter willen organiseren. De door de gemeente gesubsidieerde zorgactiviteiten moeten zo goed mogelijk gaan aansluiten bij die problemen die door Westervoortse artsen en andere professionals als de meest voorkomende of de meest urgente binnen ons dorp worden gezien.

Jaarlijks verstrekt de gemeente Westervoort voor circa € 450.000 subsidie aan organisaties die zich bezighouden met algemene zorgactiviteiten binnen onze gemeente. We hebben het dan niet over individuele thuiszorg, maar over algemene voorzieningen waar iedere Westervoorter die daar belangstelling of behoefte aan heeft gebruik van kan maken. Die € 450.000 is een fors bedrag, zeker wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld de € 82.000 die de sportverenigingen jaarlijks aan gemeentelijke subsidie ontvangen. Of de € 60.000 die naast de bijdrage aan de bibliotheekvoorziening jaarlijks wordt uitgetrokken voor subsidiëring van kunst en cultuur.

concreet en meetbaar
Team CDA Westervoort is van mening dat in de volgende collegeperiode de doelstellingen van de gesubsidieerde zorgactiviteiten zo concreet en meetbaar mogelijk moeten worden geformuleerd. Wanneer de gemeente zorgactiviteiten subsidieert, dan moet vooraf duidelijk zijn welk probleem van de gemeentelijke prioriteitenlijst met iedere activiteit wordt aangepakt. Maar ook welke inspanningen daarvoor door de gesubsidieerde organisatie zullen worden verricht, hoeveel Westervoorters daaraan naar verwachting zullen deelnemen en welk meetbaar resultaat een en ander voor de doelgroep zal opleveren.

nieuwe manier van denken
Bij de jaarlijkse subsidierondes zullen de subsidie vragende partijen in hun aanvragen duidelijk moeten maken op welke wijze zij met hun activiteiten concreet bijdragen aan de oplossing van problemen op de gemeentelijke prioriteitenlijst. Uiteraard kan dat alleen wanneer de gemeente zelf de behoefte van haar inwoners aan algemene zorgvoorzieningen tevoren scherp heeft gedefinieerd. Wat ons betreft, vereist dit een wat andere manier van werken voor zowel de gemeente als de zorgorganisaties.

 

Permanente markthal op het Dorpsplein

Net als de meeste Westervoorters maakt ook Team CDA zich zorgen over de toenemende leegstand in winkelcentrum de Wyborgh. Anders dan mensen vaak denken, kan de gemeente helaas weinig directe invloed uitoefenen op de levensvatbaarheid en verhuurbaarheid van de daar aanwezige winkelruimtes. Niettemin ziet Team CDA het uiteraard als de plicht van de gemeente om initiatieven van winkeliers en verhuurder ter verbetering van het winkelklimaat naar beste kunnen te faciliteren.

De bezetting van de winkelruimtes in ons gemeentelijk winkelcentrum de Wyborgh is afhankelijk van verschillende factoren. De huurprijs die met name de kleinere winkeliers aan de verhuurder moeten betalen, speelt daarbij absoluut een belangrijke rol. De directe nabijheid in Arnhem en Duiven van winkelcentra met een uitgebreid en gevarieerd aanbod van non-food artikelen vormt voor Westervoortse winkeliers buiten het levensmiddelen segment nog een extra uitdaging. Maar wanneer het erop aankomt, bepalen wij als Westertvoorters via ons eigen koopgedrag zelf of voldoende winkeliers in de Wyborgh een gezonde bedrijfsvoering kunnen realiseren. Volgens deskundigen zou in Westervoort dan vooral plaats zijn voor winkels en ondernemers die met hun producten en dienstenaanbod voorzien in de dagelijkse behoeften van onze inwoners.

positieve impuls
Hoe zouden we als gemeente niettemin de aantrekkingskracht van het winkelcentrum kunnen vergroten? Een andere inrichting van het centrale dorpsplein zou daarbij mogelijk een positieve impuls kunnen geven. Team CDA overweegt dan de realisatie op het Dorpsplein van een overdekte markthal met permanente, voor ondernemers betaalbare marktstalletjes. Het productenaanbod van deze stalletjes zou dan liefst aanvullend moeten zijn op dat van de Wyborgh winkeliers. Natuurlijk zal de omvang en de vormgeving van zo’n permanente markthal goed moeten passen binnen de rondom aanwezige bebouwing.

extra dynamiek
Ergens op vakantie in Europa of daarbuiten heeft u vast wel eens van dit soort hallen of verzameling van permanente marktkramen gezien. U heeft dan waarschijnlijk ook ervaren hoeveel dynamiek daarvan kan uitgaan voor de directe omgeving. Waarom zou zoiets in Westervoort niet kunnen? En waarom zou zo’n voor ondernemers betaalbare hal met aanvullend aanbod de Wyborgh net niet die extra impuls kunnen geven die nodig is om de loop er weer beter in te krijgen? Team CDA Westervoort zou de haalbaarheid van dit idee graag nader willen onderzoeken.


 

€ 25.000 per jaar voor nieuwe buitenactiviteiten

Woensdag 21 maart mag Westervoort weer naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Het verkiezingsprogramma van Team CDA Westervoort bevat een aantal opvallende voorstellen met als doel om Westervoort mooier, actiever en zorgzamer te maken. Zo wil Team CDA dat de gemeente jaarlijks € 25.000 beschikbaar stelt voor een nieuw ‘spullenfonds’. Dat geld moet de aankoop van materialen mogelijk maken die verenigingen en inwoners nodig hebben om nieuwe activiteiten voor zoveel mogelijk Westervoorters te organiseren.

Sport en bewegen hebben in het verkiezingsprogramma van Team CDA Westervoort een prominente plaats gekregen. Ze zijn belangrijk om jeugdige maar ook de snel groeiende groep Westervoortse 50 plussers gezond en maatschappelijk actief te houden. Want mensen die sporten en bewegen, werken actief aan hun eigen gezondheid en komen tegelijkertijd meer in contact met andere dorpsgenoten.

mobiele speeltoestellen
Team CDA Westervoort wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor de organisatie van nieuwe buitenactiviteiten in onze openbare parken Steenderens, Emmerik, de Schans en de ruimte bij zwembad De Waay. Daarbij kan worden gedacht aan meer (amateur) muziekoptredens in de open lucht, kinderspelen op mobiele speeltoestellen, de organisatie van volleybal-, badminton- of walking voetbal partijtjes. Misschien wel aan gratis groep workouts, kampeerweekeinden in de eigen buurt of de realisatie van een natuurijs schaatsbaan.

spullenfonds
Om initiatiefrijke Westervoorters werkelijk de mogelijkheid te bieden hun dorpsgenoten met nieuwe activiteiten letterlijk in beweging te krijgen, wil de meest lokale partij van Westervoort op de gemeentebegroting jaarlijks € 25.000 reserveren om dit soort initiatieven te ondersteunen. Centrale gedachte achter dit ‘spullenfonds’ is, dat het geld alleen mag worden besteed aan voor de activiteiten benodigde materialen. Dus niet voor de uurtjes die mensen erin stoppen, omdat het moet gaan om activiteiten die volledig zijn gebaseerd op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

 

 

Nieuwe wethouders vaker in gesprek met inwoners

Als meest lokaal gewortelde partij wil Team CDA Westervoort de eigen inwoners zoveel mogelijk bij het gemeentebeleid betrekken. Het CDA verkiezingsprogramma is dan ook tot stand gekomen in gesprek met 45 op verschillende terreinen actieve Westervoortse inwoners die geen CDA-leden zijn. Deze werkwijze is goed bevallen en daarom wil de meest lokale partij van Westervoort dat er voor de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen klankbordgroepen van Westervoortse inwoners worden samengesteld. De wethouders van het nieuwe college moeten regelmatig hun beleid met deze klankbordgroepen bespreken. In het gesprek met de inwoners kunnen ze vervolgens zelf steeds horen hoe hun beleid bij de Westervoortse inwoners landt.

Tijdens de bijeenkomsten die Team CDA Westervoort deze zomer met haar eigen burger klankbordgroep had, bleken alle daarvoor uitgenodigde inwoners positief verrast door dit initiatief. Het enthousiasme over de nieuwe werkwijze was dermate groot, dat vanzelf de vraag op tafel kwam waarom ook de gemeente Westervoort niet op deze manier vaker en directer met haar inwoners van gedachten zou kunnen wisselen. Vandaar het CDA verkiezingsprogrammapunt om voor de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen permanente klankbordgroepen samen te stellen.

persoonlijke titel
De verschillende klankbordgroepen zouden niet moeten worden bezet door afgevaardigden van de bekende zorgorganisaties en belangenverenigingen. Liever bespreekt Team CDA Westervoort het gemeentelijke beleid met inwoners die op persoonlijke titel zitting nemen in de verschillende klankbordgroepen vanwege hun individuele betrokkenheid, ervaring of kennis van de betreffende materie.

Volgens het CDA verkiezingsprogramma moeten de nieuw gekozen wethouders de feedback die ze van inwoners krijgen tijdens de klankbordgroep sessies delen met hun collega bestuurders en Westervoortse inwoners. De wethouders wordt gevraagd om daarbij expliciet aan te geven wat ze van de gesprekken met de eigen inwoners hebben geleerd en welke consequenties dit zou moeten hebben voor toekomstig beleid.

CDA Westervoort wil dorp zichtbaar mooier maken

Met de reconstructie van de Dorpstraat, de renovatie van park Steenderens, de nieuwe groenvoorzieningen langs de Brugweg en de herinrichting van bermen en plantsoenen is Westervoort de laatste jaren steeds wat mooier geworden. Team CDA Westervoort wil deze lijn na de verkiezingen volop doorzetten en daar ook extra geld voor beschikbaar stellen.

Desgevraagd beoordelen veel Westervoorters de prestaties van hun gemeentebestuur vooral op de staat van onderhoud, kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in de gemeente. Vooral op dit gebied wil de meest lokale partij van Westervoort de komende vier jaar extra meters gaan maken om zo de wijken van Westervoort een mooier aangezicht te geven. Naar voorbeeld van de mooie nieuwe bloemenperken in de wijk Emmerik en aan de Klapstraat moet worden bezien of ook op andere plekken in de gemeente saaie groenstroken kunnen worden vervangen door bloeiende planten, heesters en fraaie grassoorten.

Biddle viaduct
Team CDA vindt dat de lang uitgestelde opknapbeurt van het ‘Biddle viaduct’ nu eindelijk eens moet worden uitgevoerd. Samen met spoorbeheerder ProRail wil men ook de mogelijkheden onderzoeken om het hoge spoorviaduct aan de Dorpstraat van een mooie verfkleur te voorzien en daarna ’s avonds aan te lichten. Naar voorbeeld van de bewegwijzering in ons eigen park Geldersoord bij de Schans zou Team CDA de ingang van de woonwijken willen voorzien van unieke, bij de wijk passende ‘landmarks’ of herkenningstekens die Westervoort nog meer smoel en eigen identiteit kunnen geven.

En wanneer we Westervoort mooi en leefbaar willen houden, dan zal natuurlijk alles in het werk moeten worden gesteld om de plaatsing van torenhoge windmolens door buurgemeenten op korte afstand van de Westervoortse wijken te voorkomen.