Verkiezingsprogramma CDA gemaakt met Westervoortse inwoners

De Westervoortse afdeling van het CDA heeft deze week haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. Bij de samenstelling van dit programma zijn Peter Pennekamp en de zijnen intensief in gesprek gegaan met 45 betrokken inwoners die tezamen de klankbordgroep van Team CDA Westervoort vormen. Verschillende suggesties vanuit de klankbordgroep zijn in het programma opgenomen.

Team CDA Westervoort wil de eigen inwoners zoveel mogelijk bij het gemeentelijk beleid betrekken. Daarom heeft de partij mensen uit alle geledingen van de Westervoortse samenleving gevraagd of ze in een aantal gespreksavonden zouden willen aangeven wat er in Westervoort anders of beter zou kunnen.

prioriteiten
Deze gesprekken hebben een aantal interessante aandachtspunten opgeleverd die Team CDA graag in haar verkiezingsprogramma heeft willen verwerken. Zo heeft oud-huisarts Jan Tillemans gewezen op de noodzaak om de prioriteiten van het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid nog beter af te stemmen op de meest dringende zorgvragen waar Westervoortse professionals dagelijks mee te maken krijgen.

meer toezicht
Om Westervoort schoon, heel en veilig te houden, pleitte Toon Volman voor extra toezicht door BOA-ambtenaren op straat. Hans Arends heeft de christendemocraten overtuigd van de noodzaak om sport, gezondheid en welzijn meer met elkaar in samenhang te bekijken. Verschillende klankbordgroepleden wezen op de noodzaak om als gemeentebestuurders zoveel mogelijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om binnen de Westervoortse samenleving actief verbindingen te leggen tussen verenigingen, particuliere initiatieven, zorgpartijen en de gemeente zelf. Allemaal terug te lezen in het CDA program.

gemeente vaker in gesprek met inwoners
Het enthousiasme van de inwoners over de nieuwe werkwijze van Team CDA Westervoort bleek dermate groot, dat vanzelf de vraag op tafel kwam waarom ook de gemeente Westervoort niet op deze manier vaker en directer met haar inwoners van gedachten zou kunnen wisselen. Ook verwerkt in het CDA verkiezingsprogramma, dat stelt dat de nieuwe wethouders van Westervoort het door hun gevoerde beleid twee maal per jaar moeten bespreken met voor verschillende beleidsterreinen in te stellen klankbordgroepen van inwoners.

programma downloaden
De inhoud van het CDA verkiezingsprogramma is in vlot leesbare artikelen terug te vinden op deze weblog www.lokaalwestervoort.nl. U kunt het volledige programma hier ook downloaden en bekijken.